Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Arisz et al.

Artikel 1
Algemeen
1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Klant’: De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door Arisz et al.
1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Leveringsvoorwaarden’ op de site van Arisz et al. Op verzoek van de klant wordt door Arisz et al. een exemplaar per post verstuurd.
1.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedeingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Arisz et al.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door Arisz et al. Arisz et al. levert geen wijnen aan personen van 16 jaar en jonger. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele andere vereenkomsten ten behoeve van Arisz et al. worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Arisz et al. worden ingeschakeld.
1.6 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Arisz et al. worden overeengekomen.
1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Arisz et al. en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalinge(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.8 Arisz et al. heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van Arisz et al. te wijzigen.
Artikel 2
Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen gedaan door Arisz et al. zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Arisz et al. behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.2 De administratie van Arisz et al. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Arisz et al. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Arisz et al. verrichte leveringen . Arisz et al. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
Artikel 3
Prijzen, tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Arisz et al. Het retourneren van de goederen door de klant aan Arisz et al. is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Arisz et al. het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
3.4 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Arisz et al. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
3.5 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Arisz et al. totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Arisz et al. zijn voldaan.
3.6 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant binnen een termijn van dertig dagen na afleverdatum betaald te zijn tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Artikel 4
Leveringen / Leveringstermijnen
4.1 De levertijd wordt op verzoek van de klant bij de orderbevestiging mondeling of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.
4.3 Arisz et al. rekent standaard een bijdrage in de bezorgkosten van € 7,50 in Amsterdam. Wanneer de totale orderwaarde van de individuele bestelling groter is dan € 100,00 vervalt de bijdrage in de bezorgkosten. Voor rest van Nederland gelden andere tarieven. Van deze bijdrage in de bezorgkosten kan worden afgeweken wanneer dat op de site van Arisz et al. expliciet is aangegeven, of dit schriftelijk wordt overeengekomen.
4.4 De door Arisz et al. opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Arisz et al. overschreden wordt, zal Arisz et al. de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met Arisz et al. te ontbinden, door dit via e-mail, brief of fax aan Arisz et al. te melden.
Artikel 5
Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden. 5.1 Arisz et al. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 6
Risico
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Arisz et al. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Arisz et al. kunnen worden uitgesloten.
Artikel 7
Bestellingen/Communicatie
7.1 Arisz et al. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Arisz et al. , dan wel tussen arisz et al. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen deklant en Arisz et al.
Artikel 8
Klachten
8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Arisz et al. serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.
8.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.
8.3 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld ), dient de klant binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Arisz et al.
8.4 Door Arisz et al. wordt het retour-proces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van Arisz et al.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Arisz et al. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Arisz et al. de klant hiervan per brief, fax of e-mail in kennis stellen. Arisz et al. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
8.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de wijn, moet de klant zich binnen drie maaden na de leveringsdatum in contact stellen met Arisz et al.
8.7 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van de desbetreffende fles(sen) gerestitueerd.
Artikel 9
Persoonsgegevens
9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling van de klant, en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
9.2 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van Arisz et al.. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 10
Arisz et al. is te bereiken op:
Telefoon 06 21 23 69 30
Fax 020 63 81 821
E-mail allard@ariszetal.nl
Postadres Nieuwe Keizersgracht 28 sous
1018 DS AMSTERDAM
Artikel 11
Diversen
11.1 Arisz et al. zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.
11.2 Arisz et al. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34 16 25 18
Artikel 12
Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Arisz et al. is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen tussen Arisz et al. en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

www.jewellabs.net

Arisz et al. |Wijnimport en -groothandel|Nieuwe Keizersgracht 28 sous | 1018 DS Amsterdam
FAX:00 31(0)842-257532 |TEL:00 31(0)20-6381821|E-mail:
info@ariszetal.nl
LEVERINGSVOORWAARDEN